Política de Privacidade

Identidade do Responsable do Tratamento

A información facilitada polo USUARIO a través de calquera dos formularios ou vías de contacto do SITIO WEB, que pode conter datos persoais, será tratada por Asociación Cultural-Musical de Antigos Tunos Composteláns e Amigos do Museo Casa de la Troya (en diante, a ASOCIACIÓN), con domicilio social Rúa da Troia, 5. 15704 Santiago de Compostela e CIF G-15041486, como responsable de tratamento.

Finalidade

A ASOCIACIÓN necesitará tratar os datos do USUARIO tanto para atender as solicitudes de información que o USUARIO faga a través das vías de contacto do SITIO WEB
A ASOCIACIÓN tratará a información facilitada polo USUARIO con distintas finalidades, dependendo da vía de recollida dos datos:

  • Enviar información requirida polo USUARIO.
  • Xestionar, administrar, prestar, ampliar, adecuar e mellorar os servizos solicitados ou aos que o USUARIO decidise subscribirse ou darse de alta.

Lexitimación

A base xurídica que lexitima o tratamento por parte da ASOCIACIÓN dos datos recolleitos a través do SITIO WEB pode ser o consentimento expreso do USUARIO.

O USUARIO consente o tratamento dos seus datos coas finalidades descritas, ou no seu caso coas finalidades que se describan na Política de Protección de Datos facilitada xunto co formulario de contacto, sen prexuízo do dereito que lle agarraches de revogar o devandito consentimento.

Destino dos datos

Os datos que o USUARIO facilitase á ASOCIACIÓN non serán comunicados a ningún terceiro, salvo que:

  • A cesión estea autorizada nunha lei.
  • O tratamento responda á libre e lexítima aceptación dunha relación xurídica cuxo desenvolvemento, cumprimento e control implique necesariamente a comunicación dos datos a terceiros.
  • Os datos sexan solicitados polo Ministerio Fiscal ou os Xuíces ou Tribunais ou o Tribunal de Contas, no exercicio das funcións que teñen atribuídas.

A EMPRESA poderá ceder os datos aos asociados cando teña un interese lexítimo, por motivos corporativos ou administrativos.

Conservación dos datos

O período de conservación dos datos persoais variará en función do servizo, até concluír a súa prestación de forma satisfactoria ou ata que o USUARIO #revogar o seu consentimento. En calquera caso, restrinxirase ao mínimo necesario o prazo de conservación dos datos de carácter persoal, de maneira que só serán conservados mentres se manteña a finalidade para a que foron solicitados. Cando xa non sexa necesaria a súa conservación, a ASOCIACIÓN manterá bloqueados aqueles datos que poidan resultar necesarios durante os prazos legalmente establecidos para atender calquera cuestión relativa ao seu tratamento. Transcurridos os prazos legais, suprimiranse os datos persoais adoptando as medidas de seguridade adecuadas que garantan a destrución total dos mesmos.

Exercicio de dereitos

O USUARIO poderá exercer ante a Asociación Cultural-Musical de Antigos *Tunos Composteláns e Amigos *do Museo Casa da Troia os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación/supresión, oposición, limitación e *portabilidad mediante o envío dun correo electrónico á dirección museo@lacasadelatroya.gal, ou a través de correo ordinario á dirección arriba indicada, identificándose como USUARIO do SITIO WEB, achegando fotocopia do DNI ou documento equivalente e concretando a súa solicitude.

Compromisos do USUARIO en materia de protección de datos

O USUARIO garante que é maior de idade e que a información facilitada é exacta e veraz. O USUARIO comprométese a informar á ASOCIACIÓN de calquera modificación que sufra a información facilitada a través do envío dun correo electrónico á dirección museo@lacasadelatroya.gal, identificándose como USUARIO do SITIO WEB e concretando a información que deba ser modificada.

Medidas de seguridade

A ASOCIACIÓN adoptou as medidas de índole técnica e organizativas necesarias que garantan a seguridade dos datos de carácter persoal e eviten a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado, tendo en conta do estado da tecnoloxía, a natureza dos datos almacenados e os riscos a que estean expostos.

Conformidade do USUARIO

O USUARIO manifesta ler e comprender o presente documento e consente expresamente o tratamento dos seus datos de acordo coas condicións expresadas.